dnes je 23.5.2024

Input:

191/2012 Sb., Zákon o evropské občanské iniciativě, ve znění účinném k 7.4.2014

č. 191/2012 Sb., Zákon o evropské občanské iniciativě, ve znění účinném k 7.4.2014
ZÁKON
ze dne 25. dubna 2012
o evropské občanské iniciativě
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
57/2014 Sb.
(k 7.4.2014)
mění § 2 odst. 3 a § 8
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) některé postupy a podmínky pro výkon práva občana členského státu Evropské unie podílet se na demokratickém životě Evropské unie prostřednictvím občanské iniciativy.
Posuzování elektronických systémů sběru prohlášení o podpoře občanské iniciativy
§ 2
(1) Elektronické systémy sběru prohlášení o podpoře občanské iniciativy (dále jen „elektronický systém sběru”) podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) posuzuje osoba, která k tomu byla pověřena Ministerstvem vnitra (dále jen „pověřená osoba”).
(2) Ministerstvo vnitra pověří posuzováním elektronického systému sběru na základě žádosti osobu pověřenou k provádění atestací podle zákona o informačních systémech veřejné správy. Pověření k posuzování elektronického systému sběru nelze převést na jinou osobu.
(3) Ministerstvo vnitra vykonává kontrolu pověřených osob při plnění jejich povinností vyplývajících z tohoto zákona.
§ 3
(1) Ministerstvo vnitra odejme pověření k posuzování elektronického systému sběru, jestliže pověřená osoba neplní povinnosti stanovené tímto zákonem, ačkoliv byla na možnost odnětí pověření k posuzování elektronického systému sběru z těchto důvodů Ministerstvem vnitra písemně upozorněna a nápravu nezjednala ani v přiměřené lhůtě stanovené Ministerstvem vnitra.
(2) Ministerstvo vnitra odejme pověření k posuzování elektronického systému sběru, jestliže o to pověřená osoba písemně požádá.
(3) Pověření k posuzování elektronického systému sběru zaniká, jestliže pověřená osoba pozbyla pověření k provádění atestací podle zákona o informačních systémech veřejné správy.
§ 4
(1) Pověřená osoba posuzuje elektronický systém sběru v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1) . Ustanovení § 6d odst. 3 a § 6e zákona o informačních systémech veřejné správy se při posuzování elektronického systému sběru použijí obdobně.
(2) Splňuje-li elektronický systém sběru požadavky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2) , vydá pověřená osoba do 1 měsíce ode dne podání žádosti o posouzení tohoto systému potvrzení o souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie.
(3) Nesplňuje-li elektronický systém sběru požadavky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2) , vyrozumí o tom pověřená osoba žadatele do 1 měsíce ode dne podání žádosti o posouzení tohoto systému a sdělí mu důvody nesplnění požadavků.
§ 5
V případě, že posuzováním elektronického systému sběru není pověřena žádná osoba, posuzuje tento systém Ministerstvo vnitra. Ustanovení § 4 se na posuzování elektronického systému sběru Ministerstvem vnitra použije obdobně.
Ověřování prohlášení o podpoře občanské iniciativy
§ 6
Prohlášení o podpoře občanské iniciativy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) ověřuje Ministerstvo vnitra.
§ 7
Ministerstvo vnitra ověří prohlášení o podpoře občanské iniciativy a vydá organizátorům občanské iniciativy potvrzení podle přímo použitelného předpisu
Nahrávám...
Nahrávám...