dnes je 16.7.2024

Input:

176/2023 Sb., Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností

č. 176/2023 Sb., Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností
VYHLÁŠKA
ze dne 12. června 2023
o zdraví zvířat a jeho ochraně a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona č. 368/2019 Sb. a zákona č. 246/2022 Sb., k provedení § 5 odst. 7 písm. a) a e), § 6 odst. 8 písm. a) a b), § 21a odst. 5, § 27b odst. 9 písm. d) a e), § 42 odst. 10, § 50 odst. 10, § 53 odst. 8 písm. c), § 53a odst. 3, § 53d odst. 3 a 5, § 59 odst. 6, § 64 odst. 6, § 64a odst. 5, § 64b odst. 1 až 4, § 64c odst. 4 písm. b) a c) a § 70 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona a v souladu s právem Evropské unie1) :
§ 1
Předmět úpravy
Touto vyhláškou se stanoví
a)  veterinární požadavky na prostředí, v němž jsou zvířata chována, na jejich ošetřování a ochranu před nákazami a nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka a na jejich uvádění na trh,
b)  podmínky vydávání veterinárního osvědčení a zdravotního potvrzení k přemístění zvířete a jejich obsahové náležitosti,
c)  veterinární požadavky na umístění a držení zvířat v karanténě, včetně stanovení odborných veterinárních úkonů, které se provádějí v souvislosti s umístěním a držením zvířat v karanténě,
d)  organizace, obsah a podmínky specializované odborné průpravy pro odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi včetně péče o ně v útulcích pro zvířata a pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu, jakož i organizaci a obsah závěrečné zkoušky,
e)  náležitosti žádosti o vydání povolení podle § 50 odst. 1 zákona a žádosti o vydání povolení podle § 51 odst. 1 zákona,
f)  vzor služebního průkazu veterinárního inspektora, inspektora ochrany zvířat proti týrání, úředního veterinárního asistenta a inspektora státního dozoru nad prováděním klasifikace těl jatečných zvířat,
g)  studijní předměty, které musí být zahrnuty v magisterském studijním programu v oblasti veterinárního lékařství a hygieny, znalosti a dovednosti, které jsou předpokladem k získání diplomu, vysvědčení nebo jiného dokladu o požadovaném vzdělání ve veterinárním lékařství a hygieně, diplomy, vysvědčení a jiné doklady o požadovaném vzdělání, uvedené v § 59 odst. 2 písm. a) zákona, formy, obsah a organizaci atestačního studia úředních veterinárních lékařů, způsob a organizaci ověřování znalostí a vydávání osvědčení,
h)  náležitosti žádosti o registraci podle § 64 odst. 1 zákona, podrobnosti výkonu odborných veterinárních úkonů soukromými veterinárními techniky,
i)  podrobnější postup při uplatňování náhrady podle § 67, 67a nebo 67b zákona a náležitosti žádosti o její poskytnutí,
j)  obsah,
Nahrávám...
Nahrávám...