dnes je 23.4.2024

Input:

170/2019 Sb., Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko

č. 170/2019 Sb., Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko
VYHLÁŠKA
ze dne 2. července 2019
o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 18 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 123/2017 Sb., a podle § 79 odst. 3 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 123/2017 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Vymezení zón
(1) Vymezují se zóny ochrany přírody (dále jen „zóna”) na území Národního parku České Švýcarsko, a to včetně území, která nesplňují charakteristiku zón a neslouží k dosažení cíle zóny, ale jejich zařazení do jednotlivých zón je nezbytné z důvodů udržení celistvosti plochy segmentu zóny podle § 18 odst. 3 zákona. Dále se vymezuje charakteristika jednotlivých zón podle přírodních podmínek a cílů ochrany.
(2) Vyznačení hranic zón na podkladě kopie katastrální mapy, včetně elektronické podoby, je uloženo v ústředním seznamu1) .
(3) Charakteristika zón na území Národního parku České Švýcarsko je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4) Grafické znázornění zón na území Národního parku České Švýcarsko, včetně území podle § 18 odst. 3 zákona, je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 118/2002 Sb., o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko, se zrušuje.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.
 
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 170/2019 Sb.
Charakteristika zón na území Národního parku České Švýcarsko podle přírodních podmínek a cílů ochrany
A. Přírodní zónu tvoří ucelené plochy s převažujícím výskytem
a) přirozených lesních ekosystémů suchých borů, acidofilních doubrav, suťových lesů, smrčin a bučin,
b) přirozených skalních ekosystémů skal a drolin a jeskyní,
c) přirozených vodních ekosystémů makrofytní vegetace vodních toků,
s cílem je zachovat a umožnit v nich nerušený průběh přírodních procesů.
B. Přírodě blízkou zónu tvoří plochy s převažujícím výskytem
a) člověkem částečně pozměněných lesních ekosystémů suchých borů, acidofilních doubrav, suťových lesů, smrčin a bučin,
b) člověkem částečně pozměněných skalních ekosystémů skal a drolin a jeskyní,
c) člověkem částečně pozměněných vodních ekosystémů makrofytní vegetace vodních toků,
s cílem dosažení stavu odpovídajícího přirozeným ekosystémům.
C. Zónu soustředěné péče o přírodu tvoří
1. plochy s převažujícím výskytem
a) člověkem významně pozměněných travinných ekosystémů luk a pastvin,
b) člověkem významně pozměněných skalních ekosystémů skal a drolin,
c) člověkem významně pozměněných lesních
Nahrávám...
Nahrávám...