dnes je 23.6.2024

Input:

167/2012 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 167/2012 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 25. dubna 2012,
kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
256/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část osmou
205/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
ruší část třicátou sedmou
134/2016 Sb.
(k 1.10.2016)
ruší část dvacátou devátou
297/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
ruší část druhou
541/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
ruší část devatenáctou
269/2021 Sb.
(k 2.8.2021)
ruší část třináctou
283/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
ruší část třicátou druhou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o archivnictví a spisové službě
Čl. I
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 424/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 1 písmeno a) zní:
„a)  výběr a evidenci archiválií,”.
2. V § 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b)  péčí o archiválie jejich výběr, evidence, ochrana, archivní zpracování, uložení a zpřístupnění,”.

Dosavadní písmena b) až s) se označují jako písmena c) až t).
3. V § 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ ; za dokument vzniklý z činnosti původce se považuje rovněž dokument, který byl původci doručen nebo jinak předán”.
4. V § 2 písm. h) se slova „činností určité fyzické nebo právnické osoby, organizační složky státu nebo územního samosprávného celku” nahrazují slovy „z činnosti původce”.
5. V § 2 písm. k) se slovo „inventarizace” nahrazuje slovem „popis”.
6. V § 3 odst. 1 se písmeno n) zrušuje.
7. V § 3 odst. 2 písm. a) se slova „podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku” nahrazují slovy „obchodní společnosti a družstva s výjimkou bytových družstev”.
8. V § 3 odst. 2 se za písmeno b) vkládá písmeno c), které zní:
„c)  notáři, pokud jde o dokumenty uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu,”.
9. V § 3 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:
„(3)  Povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií mají dále právní nástupci veřejnoprávních a soukromoprávních původců, jde-li o dokumenty, ke kterým měli tuto povinnost již tito původci.
(4)  V případě dokumentů v digitální podobě se jejich uchováváním rozumí rovněž zajištění věrohodnosti původu dokumentů, neporušitelnosti jejich obsahu a čitelnosti, tvorba a správa metadat náležejících k těmto dokumentům v souladu s tímto zákonem a připojení údajů prokazujících existenci dokumentu v čase. Tyto vlastnosti musí být zachovány do doby provedení výběru archiválií.”.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.
10. V § 7 odst. 1 se věta druhá zrušuje.
11. V § 8
Nahrávám...
Nahrávám...