dnes je 16.7.2024

Input:

167/2008 Sb., Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.2.2022

č. 167/2008 Sb., Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.2.2022
ZÁKON
ze dne 22. dubna 2008
o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
vkládá nový 16a
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 20 odst. 5
85/2012 Sb.
(k 19.4.2012)
mění přílohu č. 1
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 18
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 16 a § 20 odst. 4
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 16, § 19 a § 20
98/2019 Sb.
(k 1.5.2019)
mění § 8
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 16a
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
PŘEDCHÁZENÍ A NÁPRAVA EKOLOGICKÉ ÚJMY
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropských společenství1) a upravuje práva a povinnosti osob při předcházení ekologické újmě a při její nápravě, došlo-li k ní nebo hrozí-li bezprostředně na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin, na přírodních stanovištích vymezených tímto zákonem, na vodě nebo půdě, a dále výkon státní správy v této oblasti.
(2)  Tento zákon se vztahuje na ekologickou újmu nebo bezprostřední hrozbu jejího vzniku, jsou-li způsobeny
a)  provozní činností uvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu, nebo
b)  provozní činností neuvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu, za předpokladů stanovených v § 5 odst. 2.
(3)  Tento zákon se nevztahuje na ekologickou újmu nebo bezprostřední hrozbu jejího vzniku, jsou-li způsobeny
a)  ozbrojeným konfliktem, nepřátelskou akcí, občanskou válkou nebo povstáním,
b)  živelní událostí výjimečné a neodvratné povahy,
c)  činností, na kterou se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii,
d)  činností, na kterou se vztahuje občanskoprávní odpovědnost za jaderné škody podle atomového zákona2) , nebo činností, při které se na odpovědnost a náhradu škody či újmy vztahují mezinárodní smlouvy uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu,
e)  činností, jejímž účelem je zajišťování obrany České republiky3) nebo mezinárodní bezpečnosti,
f)  činností, jejímž jediným účelem je ochrana života, zdraví nebo majetku osob před živelními událostmi.
§ 2
Základní pojmy
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  ekologickou újmou nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí, která se může projevit přímo nebo nepřímo; jedná se o změnu na
1.  chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin nebo přírodních stanovištích, která má závažné nepříznivé účinky na dosahování nebo udržování příznivého stavu ochrany takových druhů nebo stanovišť, s výjimkou nepříznivých účinků vyplývajících z jednání provozovatele, k němuž byl oprávněn podle § 5b, 45i a 56 zákona o ochraně přírody a krajiny4) ; kritéria pro posouzení významu účinků na dosahování nebo udržení příznivého stavu ochrany chráněných druhů a přírodních stanovišť jsou stanovena v příloze č. 3 k tomuto zákonu,
2.  podzemních nebo povrchových vodách včetně přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod5) , která má závažný nepříznivý účinek na ekologický, chemický nebo množstevní stav vody nebo na její ekologický potenciál, s výjimkou nepříznivých účinků v případech stanovených podle § 23a odst. 4 a 7 vodního zákona6) , nebo
3.  půdě znečištěním, jež představuje závažné riziko nepříznivého vlivu na lidské zdraví v důsledku přímého nebo nepřímého zavedení látek, přípravků, organismů nebo mikroorganismů na zemský
Nahrávám...
Nahrávám...