dnes je 25.4.2024

Input:

156/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

č. 156/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 30. května 2023,
kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 20 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 186/2001 Sb., zákona č. 319/2004 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 380/2009 Sb., zákona č. 47/2020 Sb. a zákona č. 88/2023 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění vyhlášky č. 212/1995 Sb., vyhlášky č. 365/2001 Sb., vyhlášky č. 92/2005 Sb., vyhlášky č. 311/2009 Sb., vyhlášky č. 383/2015 Sb. a vyhlášky č. 214/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odstavec 1 zní:
„(1) Tato vyhláška stanoví
a) předmět a obsah správy bodových polí a náležitosti podání týkajících se bodových polí,
b) předmět a obsah správy základních a tematických státních mapových děl a postup při standardizaci geografického názvosloví,
c) předmět a obsah správy databáze,
d) formu poskytování údajů z dokumentovaných výsledků zeměměřických činností, ze spravovaných bází dat a z provozu státní sítě permanentních stanic pro přesné určování polohy Zeměměřickým úřadem a úplatu za ně,
e) předmět a obsah výsledků zeměměřických činností využívaných pro státní mapová díla nebo správu katastru nemovitostí a
f) náležitosti dokumentace o skutečném provedení stavby.”.
2. V § 1 odst. 1 písm. e) se slovo „nebo” nahrazuje čárkou a za slovo „nemovitostí” se vkládají slova „nebo vedení digitální technické mapy”.
3. V § 1 odst. 3 písm. b) se slova „báze dat bodového pole” nahrazují slovy „databáze bodových polí”.
4. V § 1 odst. 3 písmena c) a d) znějí:
„c) databází bodových polí samostatná část informačního systému zeměměřictví, ve které jsou vedeny údaje o bodech dokumentované orgány zeměměřictví a katastru,
d) geoportálem webové rozhraní provozované Zeměměřickým úřadem za účelem zveřejňování a poskytování údajů z databáze, ortofota České republiky, státního mapového díla, databázového souboru geografického názvosloví, databáze bodových polí a dalších údajů z dokumentovaných výsledků zeměměřických činností a z provozu státní sítě permanentních stanic pro přesné určování polohy.”.
5. V § 2 odstavec 1 zní:
„(1) Předmětem správy bodových polí jsou
a) body základního polohového, výškového a tíhového bodového pole,
b) zhušťovací body polohového bodového pole a
c) body podrobného polohového a výškového bodového pole.”.
6. V § 3 úvodní části ustanovení se slova „Obsahem správy” nahrazují slovem „Správa” a slovo „je” se nahrazuje slovem „zahrnuje”.
7. V § 3 písm. b) se slova
Nahrávám...
Nahrávám...