dnes je 23.7.2024

Input:

152/2023 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony

č. 152/2023 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony
ZÁKON
ze dne 10. května 2023,
kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna stavebního zákona
Čl. I
Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1, v § 274 písm. c) a v § 275 větě první se slovo „státní” zrušuje.
2. V § 2 odst. 1 se slova „ , koordinovaným vyjádřením” zrušují.
3. V § 2 odst. 2 se za slovo „při” vkládají slova „schválení politiky územního rozvoje a”.
4. V § 2 odst. 3 se slova „ , koordinovanému vyjádření” zrušují.
5. V § 3 odst. 1 a 2 se slova „ , koordinované vyjádření” zrušují.
6. V § 5 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4)  Stavbou hlavní souboru staveb se v tomto zákoně rozumí stavba, která určuje účel výstavby souboru staveb. Vedlejší stavbou v souboru staveb se v tomto zákoně rozumí stavba, která se stavbou hlavní svým účelem užívání nebo umístěním souvisí a která zabezpečuje uživatelnost stavby hlavní nebo doplňuje účel užívání stavby hlavní.”.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.
7. V § 10 odst. 1 písm. b) se za slovo „energetiku,” vkládají slova „včetně výroben a zdrojů energie, zařízení pro akumulaci energie, dobíjecích stanic a zásobníků plynu,”.
8. V § 12 písm. k) se za slovo „znehodnoceného” vkládají slova „ , nebo zanedbaného” a za slovo „vymezená” se vkládají slova „územním rozvojovým plánem, zásadami územního rozvoje nebo”.
9. V § 12 písm. q) se vkládá nový bod 1, který zní:
„1.  politiku územního rozvoje rozumí územní rozvojový plán, zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán,”.

Dosavadní body 1 až 3 se označují jako body 2 až 4.
10. V § 12 se na konci písmene u) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena v) a w), která znějí:
„v)  architektonickou soutěží postup hledání nejlepšího architektonického řešení stavby anebo zhotovitele projektové dokumentace, při němž jsou předkládány a hodnoceny návrhy architektonického řešení stavby,
w)  urbanistickou soutěží postup hledání nejlepšího urbanistického řešení území anebo zhotovitele územní studie nebo územně plánovací dokumentace, při němž jsou předkládány a hodnoceny návrhy urbanistického řešení území.”.
11. V § 13 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
„d)  přístupností vytváření podmínek pro samostatné a bezpečné využití pozemků a staveb osobami s pohybovým, zrakovým nebo sluchovým postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami a osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do 3 let (dále jen „osoba s omezenou schopností pohybu nebo orientace”) s cílem bezbariérového užívání,”.

Dosavadní písmena d) až p) se označují jako písmena e) až q).
12. V § 13 se písmeno f) zrušuje.
Dosavadní písmena g) až q) se označují jako písmena f) až p).
13. V § 13 písm. i) se za slovo „na” vkládá slovo „trvalé”.
14. V § 13 písm. l) se za slovo „velikosti,” vkládá slovo
Nahrávám...
Nahrávám...