dnes je 21.7.2024

Input:

132/2015 Sb., Vyhláška o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly, ve znění účinném k 1.6.2019

č. 132/2015 Sb., Vyhláška o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly, ve znění účinném k 1.6.2019
VYHLÁŠKA
ze dne 4. června 2015
o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
396/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 1 a přílohu č. 1; vkládá nový § 2a; nové přechodné ustanovení
129/2019 Sb.
(k 1.6.2019)
mění přílohu č. 1; nové přechodné ustanovení
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 14 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 138/2014 Sb. (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví sazebník náhrad nákladů za rozbory vzorků zemědělských výrobků, potravin včetně pokrmů a tabákových výrobků prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly podle § 3 odst. 6 zákona a výši paušální částky nákladů vzniklých v souvislosti s kontrolou podle § 3 odst. 3 písm. c) bodu 2 zákona.
§ 2
Náhrady nákladů
(1)  Výše náhrad nákladů za rozbory podle § 1 je stanovena v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce. Součástí výše náhrad nákladů za rozbory jsou i náklady na přípravu vzorku k rozboru. Příloha č. 1 k této vyhlášce stanoví výši náhrad nákladů za fyzikálně-chemické rozbory, příloha č. 2 k této vyhlášce stanoví výši náhrad nákladů za senzorické rozbory.
(2)  Výše náhrady nákladů za rozbor, který není v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce uveden, se stanoví podle kalkulačního vzorce uvedeného v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 2a
Paušální částka nákladů
Výše paušální částky nákladů podle § 1 je 500 Kč na jednoho inspektora za každou započatou hodinu výkonu činnosti podle § 3 odst. 3 písm. c) bodu 2 zákona.
§ 3
Přechodné ustanovení
Výše náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce ze vzorků odebraných přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se stanoví podle vyhlášky č. 541/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
§ 4
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1.  Vyhláška č. 541/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly podle § 3 odst. 3 písm. b) zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů.
2.  Vyhláška č. 469/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 541/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly podle § 3 odst. 3 písm. b) zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů.
§ 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.
 
Ministr:
Ing. Jurečka v. r.
 
* * *
Článek II vyhl. č. 396/2016 Sb. zní:
Čl. II
Přechodné ustanovení
Výše náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce ze vzorků odebraných přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se stanoví podle vyhlášky č. 132/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
* *
Nahrávám...
Nahrávám...