dnes je 13.7.2024

Input:

127/2005 Sb., Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění účinném k 15.5.2024

č. 127/2005 Sb., Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění účinném k 15.5.2024
ZÁKON
ze dne 22. února 2005
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 104 odst. 4 a § 147 odst. 2; ruší část osmnáctou
235/2006 Sb.
(k 31.5.2006)
mění § 17 odst. 5 a 8, § 112 odst. 3, 4 a 5, vkládá § 72a, nová přechodná ustanovení
310/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění 23 novelizačních bodů
110/2007 Sb.
(k 1.6.2007)
mění § 5 odst. 1, § 107 odst. 2 a 6, § 109 odst. 1, § 150 odst. 2 a 3
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 38, § 43 odst. 4 písm. c), § 118 odst. 6 písm. d), § 120 odst. 1 písm. b), § 150 odst. 1; nové přechodné ustanovení
304/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 22, § 24, § 72a, § 83, § 84, § 112. § 150; vkládá nové § 72b a § 72c; nová přechodná ustanovení
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 8 odst. 6 a § 30 odst. 4; ruší v § 17 odst. 5 písm. d)
177/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 97 odst. 2 ruší slovo
189/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 26 odst. 2 ruší větu čtvrtou
247/2008 Sb.
(k 1.9.2008)
mění § 2, § 10, § 87, § 88, § 91, § 97, § 115, § 118, § 150
384/2008 Sb.
(k 20.10.2008)
mění § 135 odst. 3
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 13 odst. 2, § 14 odst. 1 a odst. 2 a § 134
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 121 odst. 2 a § 133 odst. 1
153/2010 Sb.
(k 1.7.2010)
mění, celkem 153 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
ÚZ 259/2010 Sb.
 
 
nález ÚS
94/2011 Sb.
(k 12.4.2011)
ruší ustanovení § 97 odst. 3 a 4
137/2011 Sb.
(k 1.8.2011)
mění § 24 odst. 3
341/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 100 odst. 8
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 17 odst. 9, § 100 odst. 8
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 8
457/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 8 odst. 3 písm. d)
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
468/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, celkem k datu 263 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 100 odst. 8
19/2012 Sb.
(k 1.4.2012)
vkládá v § 127 nový odst. 6 a v § 129 nový odst., duplicitně označený jako č. 5
142/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 13 odst. 2, § 14 odst. 1, § 134 a § 134a
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 25 odst. 4, § 33 odst. 10, § 75 odst. 5
273/2012 Sb.
(k 1.10.2012)
mění § 88, § 91 odst. 4, § 97 odst. 3 a 4, § 118; vkládá nový § 88a
214/2013 Sb.
(k 8.8.2013)
mění § 63, § 80, § 118 a § 150 odst. 2; nové přechodné ustanovení
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 104
181/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 89 a § 118
234/2014 Sb.
(k 6.11.2014)
ruší část dvacátou
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 107
258/2014 Sb.
(k 4.12.2014)
mění, celkem 32 novelizačních bodů
318/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 134 a § 134a
378/2015 Sb.
(k 1.2.2016)
mění § 63 odst. 1 písm. l), § 110 a § 129
222/2016 Sb.
(k 1.1.2024)
ruší část devatenáctou
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 25 odst. 4, 33 odst. 10 a § 75 odst. 5
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění v části první ustanovení hlavy VII
194/2017 Sb.
(k 10.7.2017)
mění § 118
194/2017 Sb.
(k 25.7.2017)
mění § 7, § 8, § 102, § 104 a § 108; vkládá nový § 16b
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
v § 108 vkládá písm. cc)
252/2017 Sb.
(k 2.9.2017)
mění § 16, § 27, § 63, § 100, § 118, § 120, § 150; nová přechodná ustanovení
252/2017 Sb.
(k 1.2.2018)
vkládá v 63 odst. 12
287/2018 Sb.
(k 1.2.2019)
mění § 97 odst. 3
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 17, § 18, § 19, § 22, § 22a, § 22b, § 25, § 30, § 32, § 36, § 105, § 132
ve znění zák. č. 261/2021 Sb. a č. 177/2022 Sb.
311/2019 Sb.
(k 28.11.2019)
mění § 118 odst. 12 písm. p)
311/2019 Sb.
(k 1.4.2020)
mění § 34, § 55, § 57, § 63, § 104, § 118, § 150; vkládá § 66a; nové přechodné ustanovení
311/2019 Sb.
(k 15.5.2024)
mění § 118 odst. 12 písm. p)
403/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 102 odst. 2
150/2021 Sb.
(k 1.7.2021)
mění § 118, § 119 a § 150; vkládá § 98a
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 134 a § 134a
270/2021 Sb.
(k 2.8.2021)
mění § 134a
284/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 152/2023 Sb.
mění § 101 a § 102
374/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění, celkem k datu 423 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
374/2021 Sb.
(k 1.7.2022)
nabývají účinnosti ustanovení § 15 odst. 7, 8 a 9
152/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 104a odst. 1
202/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění, celkem 33 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tento zákon upravuje na základě práva Evropské unie1) podmínky podnikání, podmínky výkonu komunikační činnosti a výkon státní správy, včetně regulace trhu, v oblasti elektronických komunikací.
(2)  Tento zákon se nevztahuje na obsah služeb poskytovaných prostřednictvím sítí elektronických komunikací, jako je obsah rozhlasového a televizního vysílání, finančních služeb a některých služeb informační společnosti, není-li dále stanoveno jinak. Oddělením regulace přenosu od regulace obsahu nejsou dotčeny vazby, které mezi nimi existují, zejména pro zaručení mediální plurality, kulturní rozmanitosti a ochrany spotřebitele.
(3)  Tímto zákonem nejsou dotčeny předpisy na ochranu hospodářské soutěže.
§ 2
Vymezení pojmů
(1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  účastníkem každý, kdo uzavřel s podnikatelem poskytujícím veřejně dostupné služby elektronických komunikací smlouvu o poskytování těchto služeb,
b)  uživatelem každý, kdo využívá nebo žádá veřejně dostupnou službu elektronických komunikací,
c)  koncovým uživatelem uživatel, který nezajišťuje veřejnou komunikační síť nebo veřejně dostupnou službu elektronických komunikací,
d)  operátorem podnikatel, který zajišťuje nebo je oprávněn zajišťovat veřejnou komunikační síť nebo přiřazené prostředky,
e)  zajišťováním sítě elektronických komunikací zřízení této sítě, její provozování, dohled nad ní nebo její zpřístupnění,
f)  vertikálně integrovaným podnikem podnikatel, který provozuje síť elektronických komunikací a který zároveň poskytuje služby elektronických komunikací na maloobchodním nebo velkoobchodním trhu, nebo skupina podnikatelů, podléhají-li jejich vzájemné vztahy působnosti přímo použitelného předpisu Evropské unie70) , kteří zajišťují síť elektronických komunikací a zároveň poskytují služby elektronických komunikací na maloobchodním i velkoobchodním trhu,
g)  neziskovou organizací veřejně prospěšná právnická osoba, která podle svého zakladatelského právního jednání nerozděluje zisk ani jiné vlastní zdroje mezi své členy.
(2)  Pro účely tohoto zákona se dále rozumí
a)  přiřazenými prostředky přiřazené služby, prostředky fyzické infrastruktury a jiná zařízení nebo prvky související se sítí elektronických komunikací nebo službou elektronických komunikací, které umožňují nebo podporují poskytování služeb prostřednictvím této sítě nebo služby nebo jsou toho schopny, a zahrnují budovy nebo vstupy do budov, kabelové rozvody v budovách, antény, věže a jiné podpůrné konstrukce, kabelovody, potrubí, stožáry, vstupní šachty a rozvodné skříně,
b)  sítí elektronických komunikací přenosové systémy, bez ohledu na to, zda jsou založeny na trvalé infrastruktuře nebo jsou centralizovaně kapacitně řízené, nebo nikoli, a popřípadě i spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně neaktivních síťových prvků, které umožňují přenos signálů po
Nahrávám...
Nahrávám...