dnes je 21.7.2024

Input:

11/2022 Sb., Vyhláška o stanovení náležitostí a způsobu zpracování pohotovostního plánu v oblasti regulace cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře a invazních nepůvodních druhů na unijním seznamu

č. 11/2022 Sb., Vyhláška o stanovení náležitostí a způsobu zpracování pohotovostního plánu v oblasti regulace cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře a invazních nepůvodních druhů na unijním seznamu
VYHLÁŠKA
ze dne 18. ledna 2022
o stanovení náležitostí a způsobu zpracování pohotovostního plánu v oblasti regulace cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře a invazních nepůvodních druhů na unijním seznamu
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 13a odst. 7 a § 13d odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 364/2021 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) náležitosti a způsob zpracování pohotovostních plánů vypracovávaných pro
a)  výjimečný přesun a pokusné vypuštění cizího a místně se nevyskytujícího druhu v akvakultuře podle čl. 17 nařízení Rady (ES) č. 708/2007 a
b)  využívání invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu podle čl. 8 odst. 1 písm. f) a čl. 9 odst. 4 písm. h) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  únikem uvolnění jedinců z akvakultury nebo zařízení bez ohledu na to, zda k němu došlo samovolně nebo v důsledku jednání osoby oprávněné k nakládání s nimi anebo jiné osoby,
b)  rozšířením usazení uniklých jedinců druhu v určitém území nebo ekosystému, při němž není vyloučeno jejich další přežívání a reprodukce.
§ 3
Pohotovostní plán pro cizí a místně se nevyskytující druh v akvakultuře
(1)  Náležitosti pohotovostního plánu pro cizí a místně se nevyskytující druh v akvakultuře jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce, pohotovostní plán pro cizí a místně se nevyskytující druh v akvakultuře se zpracovává ve struktuře odpovídající této příloze.
(2)  Při zpracování pohotovostního plánu pro cizí a místně se nevyskytující druh v akvakultuře se vychází zejména z
a)  posledních dostupných vědeckých poznatků o biologii a ekologii daného druhu, a pokud je to možné, z odborných konzultací s vědeckými autoritami a odborníky na rybolov pro předmětný druh a způsob využití,
b)  zkušeností z předchozích případů výjimečného přesunu a pokusného vypuštění daného druhu,
c)  odborných poznatků Poradní komise pro evropský vnitrozemský rybolov (EIFAC) pro daný druh, jsou-li k dispozici, nebo
d)  dostupných informací o výskytu zranitelných nebo ohrožených druhů a stanovišť v oblasti výjimečného přesunu a pokusného vypuštění daného cizího a místně se nevyskytujícího druhu, poskytovaných zejména příslušnými orgány ochrany přírody a vědeckými autoritami.
§ 4
Pohotovostní plán pro invazní nepůvodní druh na unijním seznamu
(1)  Náležitosti pohotovostního plánu pro invazní nepůvodní druh na unijním seznamu jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce, pohotovostní plán pro invazní nepůvodní druh na unijním seznamu se zpracovává ve struktuře odpovídající této příloze.
(2)  Při zpracování pohotovostního plánu pro invazní nepůvodní druh na unijním seznamu se vychází zejména z
a)  posledních
Nahrávám...
Nahrávám...