dnes je 23.5.2024

Input:

17/2018 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky

č. 17/2018 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky
VYHLÁŠKA
ze dne 31. ledna 2018,
kterou se mění vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky
Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 88 odst. 4 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 199/2012 Sb. a zákona č. 299/2017 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 86b odst. 3 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, se mění takto:
1. V § 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b) obory učňovského, středoškolského nebo vysokoškolského odborného vzdělávání, po jejichž absolvování se osoba po dobu 3 let považuje za držitele osvědčení prvního nebo druhého stupně,”.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c) až e).
2. V § 1 se na začátek písmene d) vkládají slova „obsah a rozsah základního kurzu,”.
3. V § 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „a způsob prokázání absolvování kurzu organizovaného zaměstnavatelem”.
4. V § 1 se na konci písmene e) tečka nahrazuje slovem „a” a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) obsah a rozsah kurzu organizovaného zaměstnavatelem.”.
5. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně nadpisu zní:
㤠1a
Obory učňovského, středoškolského nebo vysokoškolského odborného vzdělávání, po jejichž absolvování se osoba po dobu 3 let považuje za držitele osvědčení prvního nebo druhého stupně
(1) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem, po jejichž absolvování se osoba po dobu 3 let považuje za držitele osvědčení prvního stupně, jsou
a) 41 - 51 - H/01 Zemědělec - farmář,
b) 41 - 55 - H/01 Opravář zemědělských strojů a
c) 41 - 52 - H/01 Zahradník.
(2) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vysokoškolské magisterské studijní programy, po jejichž absolvování se osoba po dobu 3 let považuje za držitele osvědčení druhého stupně, jsou
a) 41 - 04 - M/01 Rostlinolékařství,
b) 41 - 41 - M/01 Agropodnikání,
c) 41 - 42 - M/01 Vinohradnictví,
d) 41 - 44 - M/01 Zahradnictví,
e) 41 - 45 - M/01 Mechanizace a služby a
f) vysokoškolský magisterský studijní program se zaměřením na fytotechniku.”.
6. V § 3 odst. 5 se slova „Státní rostlinolékařská správa” nahrazují slovem „Ústav”, za větu první se vkládá věta „Písemný test obsahuje 25 otázek z oblasti nakládání s přípravky a 15 otázek z oblasti ochrany veřejného zdraví.” a za slova „veřejného zdraví” se doplňují slova „ , jinak zkoušený opakuje písemný test v jiném termínu. Zkoušku je možné absolvovat nejpozději do 12 měsíců ode dne absolvování základního kurzu pro vydání osvědčení druhého stupně.”.
7. V nadpisu § 4 se slovo „Rozsah” nahrazuje slovy „Obsah a rozsah základního kurzu, rozsah”.
8. V § 4 se vkládají nové odstavce 1 až 4, které znějí:
„(1) Obsah základního kurzu pro vydání osvědčení třetího stupně a obsah doplňujícího školení pro prodloužení platnosti osvědčení třetího stupně je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Rozsah základního kurzu pro
Nahrávám...
Nahrávám...